AOJ 1160 How Many Islands?

問題

How Many Islands? | Aizu Online Judge

8方向に隣接した陸地を島と定義する。 フィールドの各タイルが陸か海かの情報から、いくつ島があるか数えよ。

方針

dfsで隣接した土地に同じidを振り、idが何種類あるかを数える

コード

#include <bits/stdc++.h>
 
using namespace std;
typedef long long ll;
 
#define rep(i, n) for(int i=0; i<(n); ++i)

int w, h;
int c[51][51];
int island[51][51];
int ans;
int dx[] = {1, -1, 0, 0, 1, -1, 1, -1};
int dy[] = {0, 0, 1, -1, 1, -1, -1, 1};

void dfs(int y, int x, int id) {
  island[y][x] = id;
  rep(i, 8) {
    int nx = x+dx[i];
    int ny = y+dy[i];
    if(nx>=0 && nx<w && ny>=0 && ny<h &&
        c[ny][nx] == 1 && island[ny][nx] != id) {
      dfs(ny, nx, id);
    }
  }
}
  
int main(void){
  while(cin >> w >> h && w) {
    rep(y, h) rep(x, w) cin >> c[y][x];
    ans = 0;
    memset(island, -1, sizeof(island));
    rep(y, h) {
      rep(x, w) {
        if(c[y][x]==1 && island[y][x]==-1) {
          dfs(y, x, ans);
          ans++;
        }
      }
    }
    cout << ans << endl;
  }
}

http://judge.u-aizu.ac.jp/onlinejudge/review.jsp?rid=1889802

反省

idの更新を忘れててバグった